БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН АЛТАНЦӨГЦ СУМЫН ИТХ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ИТХ-ын Төлөөлөгч


Насанбат Уранбадам

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Сураган Бекет

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Толио Оюун

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Манархан Өмирхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Асхабыл Шаймурат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хадыр Хуантхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Машуу Еркемурат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Хавдыраш Бахытхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Жумагаж Берикбол

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Салтанат Есболат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Мабайтай Нуртуган

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Жакейжан Маралхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Цэрэн Мягмарсүрэн

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Ашиг Байганат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Женисхан Атейхан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Жетлис Гүлжан

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Дулает Сьезд

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Өнирхан Самат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Ережев Нурболат

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Азимхан Харахад

ИТХ-ын Төлөөлөгч

Күлдари Равдал

ИТХ-ын Төлөөлөгч